Edukacja matematyczna osób dorosłych

CELE: Celem projektu jest doskonalenie umiejętności kadry fundacji Graceland w zakresie prowadzenia programów edukacji matematycznej dla osób dorosłych.

DZIAŁANIA: W ramach projektu planowana jest realizacja 12 mobilności obejmujących udział w szkoleniu pt. „Jak prowadzić programy edukacji matematycznej dla seniorów” w Norwegii oraz udział w intensywnym kursie języka angielskiego w Irlandii/Wielkiej Brytanii.

Program szkolenia będzie obejmował kompleksowe informacje dot. programów edukacji matematycznej w ramach edukacji pozaformalnej w tym: elementy i znaczenie edukacji matematycznej, wykorzystanie matematyki w życiu codziennym, badanie potrzeb seniorów, nauczanie matematyki jako element kompleksowego programu szkoleniowego dla seniorów, budowanie planu szkoleniowego w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby, definiowanie oczekiwanych efektów kształcenia, wybór trenerów/nauczycieli, ewaluacja programu, działania informacyjno-promocyjne, współpraca z organizacjami edukacji dorosłych, urzędem miejskim, uniwersytetami trzeciego wieku, i in. prowadzenie kursów matematycznych dla osób pochodzenia migranckiego, finansowanie programu, itp. Program kursu będzie obejmować również hospitację zajęć matematycznych dla seniorów. Szkolenie będzie zorganizowane w instytucji edukacji dorosłych w Norwegii, gdzie realizacja programów edukacji pozaformalnej dla osób dorosłych ma długą tradycję i może służyć za przykład dobrej praktyki.

Udział w szkoleniu będzie poprzedzony intensywnym 30-godzinnym kursem języka angielskiego w kraju anglojęzycznym. Pobyt za granicą wymusza komunikację w sytuacjach życia codziennego i jest bardziej efektywny niż kursy realizowane stacjonarnie w kraju. Dla naszych współpracowników, którzy do tej pory nie brali udziału w szkoleniach zagranicznych, pełnią również istotną funkcję motywacyjną. Ponadto, realizacja programu w grupie wielokulturowej ma również bezpośredni wpływ na pozyskiwanie kompetencji międzykulturowych, co jest szczególnie istotne w kontekście innych działań statutowych realizowanych przez Fundację (pomoc osobom pochodzenia migranckiego).

UCZESTNICY: W projekcie weźmie udział 6 osób, które są związane z Fundacją na podstawie umów o współpracy wolontariackiej. Są to osoby, które działają równocześnie na rzecz innych instytucji prowadzących działania dla osób dorosłych (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku, Klub Kobiet Aktywnych w Marklowicach), co ułatwi upowszechnianie i zapewni dalszą multiplifikację wiedzy, w tym w mniejszych miejscowościach (Rybnik) i na terenach wiejskich (Marklowice).

REZULTATY I KORZYŚCI DŁUGOFALOWE:
Kompetencje i doświadczenia nabyte przez kadrę uczestniczącą w projekcie zostaną wykorzystane do opracowania i wdrożenia nowych programów edukacji matematycznej dla osób dorosłych. Będą to:
– cykl zajęć „Matematyka w życiu codziennym”, którego uczestnicy będą rozwiązywać różnego różnego typu zadania (rachunkowe oraz problemowe), mające na celu doskonalenie sprawności rachunkowej, rozwijanie logicznego myślenia matematycznego, kształtowanie rozumowania kombinatorycznego, wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów i in.
– „Kawiarnia matematyczna” – edukacja matematyczna poprzez zabawę – cykliczne spotkania dla seniorów, w ramach których będą prowadzone działania aktywizujące (quizy, gry, zabawy logiczne i in. mające na celu trening pamięci oraz podtrzymywanie aktywności intelektualnej).