Integracja dorosłych migrantów

KONTEKST: Działania fundacji Graceland koncentrują się na wspieraniu imigrantów, w tym na ułatwianiu ich integracji ze środowiskami lokalnymi. Oferując działania edukacyjne dla dorosłych migrantów i rodzin, nasza organizacja wypełnia lukę pomiędzy działaniami instytucji oferujących wsparcie formalne (wizy, legalizacja pobytu), działaniami uczelni wyższych kierowanymi do studentów zagranicznych a organizacjami komercyjnymi oferującymi np. kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Liczba migrantów w Polsce rośnie z roku na rok, tymczasem ani obowiązujące prawo, ani struktury administracyjne ani społeczeństwo nie są odpowiednio przygotowane do ich przyjmowania. Praca z migrantami rodzi szereg pytań i problemów, stąd potrzeba, aby przykładów dobrych praktyk szukać w bardziej doświadczonych instytucjach i w krajach, które nie tylko dobrze radzą sobie z migracjami ale, co szczególnie istotne, których społeczeństwa są przychylnie nastawione do migrantów i uchodźców.

CELE: Udział w mobilnościach ma na celu doskonalenie kompetencji i umiejętności kadry, tak aby nasze działania edukacyjne, integracyjne i aktywizujące były jak najlepszej jakości. Chcemy, żeby nasza kadra pracująca z dorosłymi migrantami miała okazję zapoznać się z przykładami najlepszych praktyk w tym zakresie, a następnie wdrożyć je do bieżącej działalności naszej organizacji. Właściwe przygotowanie kadry dydaktycznej, tj. wyposażenie jej w odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz stała aktualizacja warsztatu trenerskiego w odpowiedzi na aktualne wyzwania, jest kluczowym elementem pozwalającym na prowadzenie skutecznych i wysokiej jakości działań edukacyjnych. Ma to bezpośrednie przełożenie na poziom i jakość efektów uczenia się, jakie uzyskują nasi podopieczni, a tym samym na ich dalszy rozwój, motywację i funkcjonowanie w społeczności.

DZIAŁANIA: W ramach projektu planowany jest udział kadry edukacji dorosłych w sześciu mobilnościach. Będą to szkolenia oferowane przez doświadczone organizacje szkoleniowe z Włoch, Danii i Finlandii. Tematyka szkoleń obejmuje następujące zagadnienia: porównanie sytuacji migrantów w różnych krajach, praktyczne sposoby wspierania migrantów, promowanie zrozumienia dla różnorodności i wartości europejskich, badanie potrzeb nowo przybyłych migrantów, sposoby uznawania i walidacji kompetencji, promowanie zatrudnienia i zdobywania pracy przez migrantów, indywidualizacja ścieżek uczenia się dla nowo przybyłych migrantów, tworzenie sieci i budowanie społeczności, budowanie postaw tolerancji, podejścia pedagogiczne w kontaktach z migrantami, rozwijanie kompetencji miękkich i międzykulturowych edukatorów pracujących z migrantami, elementy przygotowania pedagogicznego i psychologicznego.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcja 1, sektor Edukacji Dorosłych.